Check Webmail     
      โครงการที่ผ่านมา


Select Type

อาคารพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รายละเอียด»

สถานที่ตั้งโครงการ
80-81 ซ. คลองหลวง 8 ถ. พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รายละเอียด»

สถานที่ตั้งโครงการ
ท่าเรือแหลมฉบัง, ชลบุรี

อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รายละเอียด»

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รายละเอียด»

สถานที่ตั้งโครงการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อาคารสิรินธร (อาคารผู้ป่วยสูงอายุ) รายละเอียด»

สถานที่ตั้งโครงการ
ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


<<   1   


All Right Reserved © 2006
Infinite Engineering and Construction Co., Ltd.